شنبه 8 بهمن 1401 _ 06 رجب 1444 _ 28 ژانویه 2023
فارسی | English
  معرفی افراد
نام و نام خانوادگی    سِمت E-mail
      دکتر یونس بیگی خسروشاهی

مدیر مرکز               
y.beygi@azaruniv.ac.ir
yonesbeygi@gmail.com

دکتر میر حیدر هاشمی
کارشناس m.hashemi@Gmail.com