شنبه 31 شهريور 1397 _ 12 محرم 1440 _ 22 سپتامبر 2018
فارسی | English
  معرفی افراد
نام و نام خانوادگی    سِمت E-mail
      دکتر رحیم محمدرضائی

مدیر مرکز               
r.mohammadrezaei@azaruniv.ac.ir

سهند سرودیان
کارشناس s.soroodian@Gmail.com