چهارشنبه 19 مرداد 1401 _ 12 محرم 1444 _ 10 اوت 2022
فارسی | English
  معرفی افراد
نام و نام خانوادگی    سِمت E-mail
      دکتر یونس بیگی خسروشاهی

مدیر مرکز               
y.beygi@azaruniv.ac.ir
yonesbeygi@gmail.com

دکتر میر حیدر هاشمی
کارشناس m.hashemi@Gmail.com