چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398 _ 19 شعبان 1440 _ 24 آوریل 2019
فارسی | English
  معرفی افراد
نام و نام خانوادگی    سِمت E-mail
      دکتر رحیم محمدرضائی

مدیر مرکز               
r.mohammadrezaei@azaruniv.ac.ir

سهند سرودیان
کارشناس s.soroodian@Gmail.com